Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

18:37
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith via58894 58894
18:37
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
18:37
6640 eea3 350

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr
14:47
1044 264e 350
Reposted fromtfu tfu viapanimruk panimruk
14:45
5823 c5ce 350
Reposted fromdzony dzony viapoprostuyuki poprostuyuki
14:45
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
14:45
3617 6e8e 350
Reposted fromlittlefool littlefool viapoprostuyuki poprostuyuki
14:44
Last night I dreamed about you. What happened in detail I can hardly remember; all I know is that we kept merging into one another. I was you, you were me. Finally you somehow caught fire.
— Franz Kafka (via quotemadness)
Reposted fromimageaddiction imageaddiction viastonerr stonerr
14:44
5587 1eab 350
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
14:43
14:43
2433 5222 350
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viazabka zabka
14:43
Capilano Suspension Bridge Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viastonerr stonerr
14:43
14:43
1012 2cd0 350
Reposted frommollydaggers mollydaggers viastonerr stonerr

August 09 2017

22:19
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
21:42
21:42
2780 07ed 350
Jak każdy.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viastonerr stonerr
21:42
21:42
7811 0f6b 350
it's all in your mind
Reposted fromstonerr stonerr
21:42
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
— Tilt "Jeszcze będzie przepięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl