Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

08:42
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viastonerr stonerr
08:29
08:27
3308 dfc0 350
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viastonerr stonerr
08:26
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
Reposted fromnotenough notenough viayippie yippie
08:24
0353 5b46 350
Reposted fromseaweed seaweed viastonerr stonerr
08:21
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viastonerr stonerr
08:20
Reposted fromPoranny Poranny
08:19
8655 bdf5 350
Reposted frompaasiak paasiak viastonerr stonerr
08:19
Reposted fromdogs dogs viaPoranny Poranny
08:19
6188 100b 350
Reposted frommakros makros viastonerr stonerr
08:18
3026 784b 350
Reposted fromsheismysin sheismysin viaPoranny Poranny

April 01 2018

17:01
5971 2aaa 350
Reposted fromluron luron viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
17:00
5639 0cdf 350
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
16:59
3457 bf2d 350
zaryzykowałabym....
Reposted fromdziewcze dziewcze viapkz451 pkz451
16:55
samobójczo Ci uległa jestem.
— Kasia Nosowska
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianondiscovery nondiscovery
16:54
5871 bf76 350
Reposted from4777727772 4777727772 viasentymentalna sentymentalna
16:54
1248 e3fb 350

Norman Thelwell

Reposted fromkimik kimik viapkz451 pkz451
16:50
Chcę po prostu liczyć z tobą gwiazdy.
16:49
16:49
5882 6284 350
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl